Mountain
Anasayfa » Mizaç Harita Raporlama Sistemi Nedir?

Mizaç Harita Raporlama Sistemi Nedir?

★ MİZAÇ HARİTA NEDİR?

Bireylerin mizaç ve kişilik özelliklerini, imkan ve potansiyellerini, kişisel ve sosyal yaşamlarında bunları nasıl ve ne şekilde kullandıklarını, yetkinliklerini, motivasyon kaynaklarını, stres halinde nasıl davrandıklarını gösteren analitik bir raporlama sistemidir. Mizaç harita enneagram kişilik tipolojisi temeli üzerine inşa edilmiş olup bilgi ve birikimimizle geliştirilmiş bir modeldir.
Bu model kişilerin düşünce, duygu ve davranışları arasındaki farkları ve bu farkların arkasında yatan nedenleri, sahip oldukları yetkinlikleri en üst düzeyde gerçekleştirmeleri konusunda analiz ve değerlendirme yapmak suretiyle çözümleyici sonuçlara ulaşmada kullanılan bir göstergedir.
Bu model, kişilerin doğuştan bir mizaca sahip olduğunu söyler. Kişiler sahip oldukları bu mizaç üzerinden çevresi ile etkileşim ve iletişime geçerler. Bu süreçte belli duygu, davranış ve düşünüş tarzları ile karakterize olan kısmen dinamik bir kişilik görünümü oluşur. Kişilik yapısının böylelikle oluştuğunu söyler. Mizaç Harita ölçülebilen davranışlar sonucunda meydana gelen bireyin özelliklerini bütüncül yaklaşımla gösteren bilimsel temeli olan bir analizdir.
Enneagramın sistematik yapısı ile belirlenmiş 9 mizaç yapısının ve kişilik görünümlerinin ayrı ayrı, özelleştirilmiş ve detaylı raporun oluşturulmasına Mizaç Harita denir. Kişilere 9 mizaç ve kişilik özelliğini içinde barındıran test uygulaması sonucunda tespit edilen ve hangi tipe ait olduklarını gösteren bir haritadır.
★ O HALDE ENNEAGRAM NEDİR?
Yunanca dokuz anlamına gelen ‘enne’ ve “nokta, şekil” anlamına gelen ‘gram’ kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan Enneagram ; ‘dokuz nokta ‘ anlamına gelmekte olup, kişilik tipinizi meydana çıkaran çok güçlü, gerçekçi isabetli ve dinamik bir sistemdir. Kişilik tipleri temelde belirgin bir biçimde birbirinden ayrılan, dokuz farklı düşünme, hissetme ve eyleme geçme kalıbından oluşur. Bu dokuz kalıbın her biri, sınırları açık ve net bir biçimde çizilmiş algılama filtrelerine dayanmaktadır.
Bunlar, dikkatinizi neye yönelttiğinizi ve enerjinizi nasıl kanalize ettiğinizi belirleyen filtrelerdir. Enneagramın dayandığı ilkelerin kökeni gerek eski Yunanda gerek doğuda bulunmaktır. Kadim bilgelikten gelmekte olan Enneagram tam bir doğu-batı sentezi olmasının yanı sıra ayrıntılı bilimsel çalışmaların başlangıcı 1960’lara Oscar Ichazo olarak alınır. Daha sonraları ABD de yapılan çalışmalarla günümüze kadar gelmiştir. Enneagram günümüzde Harvard Hukuk Fakültesi uygulamalı mahkeme savunmalarında pratik edilmekte, Stanford MBA programında ders programı olarak yer almaktadır. Dünyanın en prestijli üniversitelerinden USC ve UCLA’de MBA programında liderlik eğitiminde kullanılmakta olup başta ABD’deki üniversiteler olmak üzere psikoloji, tıp, sanat, işletme, psikoloji ve eğitim bölümlerinde Enneagram eğitimleri bulunmaktadır.
Enneagram ile ilgili yabancı kaynaklar;


Binlerce yıllık felsefe ve öğretilere dayanan bu model 1960’lardan itibaren bilimsel çevrelerde ilgi görmeye başlamış, bilimsel çalışma ve tezlere konu olmuştur. Bu kişilik tiplerini bilimsel olarak belirlemek ve ölçmek amacıyla Zinkle (1974), Wagner ve Walker (1983), Cohen ve Palmer (Palmer, 1988), Riso ve Hudson (1999) psikolojik ölçüm çalışmaları yapmışlardır.

Bu modelin, Georgetown Üniversitesi Tıp Okulu’nda, J.F.Kennedy Üniversitesi’nde hem öğretim görevlileri hem de öğrenciler için farkındalık oluşturulmasında, Loyola Üniversitesi’nde kişisel gelişim alanında, UCLA (California Üniversitesi)’da İletişim Becerileri, Liderlik ve Tıp alanlarında, Stanford Üniversitesi’nde kişilik, öz farkındalık ve liderlik becerileri ile bağlantılı olarak eğitimi verilmekte ve kullanılmaktadır.

★ Dünyadaki enneagramda faydalı linkler;
http://www.internationalenneagram.org/
http://www.enneagram.com/instructors.html
http://schoolleader.typepad.com/school-leader/enne...

★ Bilimsel Makale;
http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/artic...

★ Ölçüm Değerlerimiz Güvenirlilik ve Faktörel Analiz
http://www.mizacharita.com/tr/dokumanlar.html

★ ENNEAGRAM SİSTEMİNİ KİMLER KULLANIYOR

Enneagram uluslar arası birçok şirketin ve gizli servislerin de eğitimlerinin bir parçasıdır. CIA, FBI ve Alman ordusunun özel görevli personellerinin yetiştirilmesinde enneagram eğitimi yer almaktadır. Aralarında Apple, Motorola, Google gibi pek çok Amerikan şirketinin de bulunduğu dünyanın en gelişmiş şirketleri personel seçiminde ve satış-pazarlama çalışmalarında enneagram modelini kullanmaktadır. Çatışma yönetimi konularında da enneagram oldukça başarılı bir metod olarak şirketlerin her geçen gün daha çok başvurdukları bir kaynak haline gelmiştir.
Enneagram siyasal iletişim uygulamalarının önemli bir parçası olmuştur. Bu alanda lider eğitiminde, seçim çalışmalarında yer almaktadır. Sanat ve kültür konusunda oyuncu seçiminden, senaryo yazım aşamasında karakterlerin oluşturmasına kadar kullanım alanı geniştir. Örneğin dünya da izlenme rekorları kıran Lost TV dizi gibi. Reklamcılık, tüketici psikolojisi, spor yöneticiliği özellikle teknik direktörlük ve koçluk gibi alanlarda enneagram sistemi kullanılmaktadır. Enneagram, davranış örüntülerimizi analiz edip anlamlandırarak mizaç ve kişilik tipini ortaya çıkaran dünyanın bilinen en etkili metodolojilerinden biridir. Deneyimlerinize anlam vermenize ve yaşantınızı düzenlemenize yarayan örüntüyü ortaya çıkaran kendini Bilme sanatı dır. Dokuz tarz birbirine Enneagram çemberinde dokuz farklı mizaç ve kişilik tarzını anlatır. Dokuz farklı var oluş, Dokuz farklı düşünce açısı, Dokuz farklı ifade biçimi. Bu farklılıklar ve bunların çevre ile etkileşim süreçleri Enneagram sistemini durağan olmaktan çıkarıp, dinamik bir yapıya dönüştür. Bu özelliği Enneagramı diğer kişilik tipolojilerinden farklı, zengin ve üstün kılar. Böylelikle tüm yönlerimizle hem kendimiz tanıyacağız hem de başkaları doğru anlamayı kolaylaştırmış olacağız.

★ Enneagramdaki Dokuz Mizaç ve Kişilik Tipleri
1- Tip1 Mükemmeliyetçi idealist
2- Tip2 Duygusal yardımsever
3- Tip3 Başarı ve imaj odaklı
4- Tip4 Anlam arayan özgün
5- Tip5 Bilgiye düşkün gözlemci
6- Tip6 Güven ve emniyet arayan
7- Tip7 Deneyime ve keşfetmeye meraklı
8- Tip8 Güç ve etkinlik odaklı
9- Tip9 Rahatlık ve uyum arayan
Enneagram her insanın dokuz yapıdan birine sahip olarak doğduğunu söyler. Bu yapı insanların ANA mizacını gösterir. Aynı zamanda Enneagrama göre; insanların bu mizaç yapılarından birinin özelliklerine sahip olmakla beraber kendi yapılarından farklı bir diğer yapıdan etkilenebileceğini ifade eder. Bu etkiye kanat denir. Kanatlar Ana mizacın etkileştiği bir yapıdır.
★ ENNEAGRAM METODOLOJİSİNDE DOKUZ MİZAÇ VE KİŞİLİK TİPİ 3 FARKLI MERKEZE DAYANAN BİR SİSTEM İÇİNDE DEĞERLENDİRİR.
1- FİZİK MERKEZLİ İNSANLAR
2- DUYGU MERKEZLİ İNSANLAR
3- ZİHİN MERKEZLİ İNSANLAR
Enneagram sistemin de mizaçlar bu 3 potansiyel üzerine yapılanıyor. Sadece bir tanesi baskın durumda olup diğer ikisi yardımcı potansiyel ve çekinik potansiyel olarak bulunur.
1-FİZİKSEL MERKEZLİLER
TİP 8 GÜÇ VE ETKİNLİK ODAKLI; öne çıkan,meydan okuyan, baskın, iddialı, güçlü, enerjisi yüksek, eylem odaklı ,cesur, baskıcı, korumacı, dobra, çabuk öfkelenen, patronca davranan, hakimiyet kuran
TİP 9 RAHATLIK VE UYUM ARAYAN; barışçı, uzlaşmacı, uyumlu, huzur arayan, sabırlı, geç karar veren, halim selim, esnek, tavizkar, erteleyen, nazik, saygılı, yavaş hareket eden, fiziksel rahatına düşkün
TİP 1 MÜKEMMELLİYETÇİ- İDEALİST ; Detaycı, düzenli, ilkeli, gelişimci, eleştirel, kuralcı, esnek olmayan, affetmekte zorlanan, işte kılı kırk yaran, ahlakçı, disiplinli
2-DUYGUSAL MERKEZLİLER
TİP 2 DUYGUSAL YARDIMSEVER-Şefkatli, verici, yardımsever, ilgilenen, sempatik, iyi dinleyici, arkadaş canlısı, şefkatli, sahiplenici, çabuk kırılan, alıngan, yönlendirici
TİP 3 BAŞARI VE İMAJ ODAKLI; motive olan ve motive eden, üretken, hedef ve sonuç odaklı, imajına düşkün, etkilemeyi seven, pratik, işkolik, hırslı, rekabetçi, duygulara takılmayan, maske takan, vazgeçmeyen, iç motivasyonu yüksek.
TİP 4 ANLAM ARAYAN ÖZGÜN; bireyselliğine düşkün, hassas, kırılgan, yoğun, farklı, tutkulu, derinlik ve anlam arayan, estetik duyarlılığı yüksek yaratıcı, tasarımcı, hüzünlü, melankolik, eşsiz olmayı önemseyen, iç dünyasına yönelik, hayalci, duyguların anlamını arayan.
3-ZİHİNSEL MERKEZLİLER
TİP 5 BİLGİYE DÜŞKÜN- GÖZLEMCİ;
Bilgiyi derinlemesine anlamaya ve kavramaya çalışan, uzmanlığa önem veren, gözlemci, dikkatli, derinlemesine merak eden, soğukkanlı, sosyal olmaktan çok hoşlanmayan, bilgiç davranan, kalabalık ortamları sevmeyen, çekingen.
TİP 6 GÜVEN VE EMNİYET ARAYAN;
Sorgulayan, mantıklı, güven arayışında olan, tedbirli, odaklı, kendini adayan, işbirliğine önem veren, grup odaklı, ketum, yeniklere dirençli, geleneksel, defansif muhalif, uyumlu, şüpheci, korkak, endişe ve kaygıya çabuk kapılan.
TİP 7 DENEYİME VE KEŞFETMEYE MERAKLI;
Maceracı, istekli, heyecanlı, harekete geçiren, kâşif, bağımlılığı sevmeyen, esprili, şakacı, vizyoner, çok konuşan, geçmişi unutan, sabırsız, işleri yarım bırakan, maymun iştahlı, iyimser, neşeli, doyumsuz, yenilikçi, keyfine düşkün, spontan yaşayan, elinde sürekli seçenekler olmasını isteyen, ilgi alanı geniş. Bu potansiyeller değerlendirilerek kişilerin farklı mizaç ve kişilik özellikleri tespit edilmiş olur. Bu farklılıklar yetenek ve becerilerin tespiti açısında oldukça kritik bir öneme sahiptir. Aynı zamanda kanat mizaç etkisi, stres ve rahatlama süreçleri ve kişiliğin dinamik boyutu ele alınarak bireyin bütüncül bir analizi yapılır.
Duygusal Merkezli Tipler (2,3 ve 4. Tipler)
Duygusal merkezli tipler, dünyayı duygusal zekâ (EQ) filtresi ile algılama eğilimindedirler. Çevrelerindeki insanlarla ilişkili olmak ve bağlantılarını anlamlandırmak için, onların duygusal durumunu yakından takip ederler. Sevildiklerini hissetmek ve kendilerine olan saygılarını sürdürebilmek için çevrelerindeki insanların onay ve kabulüne, diğer gruplardan çok daha fazla ihtiyaç duyarlar.